Algemene voorwaarden

Evafabrieksmatrassen.com is de website van Mobella Interieur bvba. Ons postadres is Boskouterstraat 65, 9420 Erpe-Mere (België). Ons btw-nummer is BE0878.861.867.

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

1. Aanvaarding

Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar. De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.

2. Levering- en uitvoeringstermijnen

De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Alle opgegeven levering- en  uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door ons aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding of boete. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

3. Overmacht

De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerking- en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Daarnaast kunnen wij éénzijdig orders annuleren indien er verkeerde prijzen werden geafficheerd.

4. Klachten

Geen enkele klacht betreffende onze goederen, diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan onze firma is gericht kan binnen de zeven kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum. Bovendien moet de klacht betreffende de aard, hoeveelheden, kwaliteiten en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering en ook uitdrukkelijk vermeld worden op het origineel van het vervoerdocument, leveringsbon en/of servicerapport in het bezit van ons of onze transporteur. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking ervan gemeld te worden op de wijze zoals in dit artikel uiteengezet. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van zijn verplichting onze facturen te betalen op hun vervaldag.

Met ODR-Verordening 524/2013 lanceerde de Europese Commissie het ODR-platform, dat alle erkende instanties voor alternatieve geschillenbeslechting in Europa verzamelt. Alle Europese consumenten met een probleem over een online-aankoop kunnen hun klacht indienen via dit platform.

Wij zijn bereid om aan deze geschillenbeslechtingsprocedure deel te nemen. Hoe werkt dit? U dient uw klacht in via het platform. Wij, Eva Fabrieksmatrassen, onderdeel van Mobella Interieur BVBA, en uzelf hebben 30 dagen de tijd om een ADR-instantie aan te duiden voor het geschil. De uitverkoren ADR-instantie heeft dan 90 dagen om een oplossing te vinden.

ECC België is het Belgische contactpunt voor alle vragen met betrekking tot dit platform, zowel van consumenten, handelaars als ADR-instanties.

5. Betaling

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn al onze facturen op hun datum contant betaalbaar.

De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelfs niet vervallen, van rechtswege integral eisbaar worden, vermeerderd met de navolgende vergoedingen. Elk verschuldigd  bedrag zal van rechtswege en zonder dat sommatie en ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidintrest opleveren, gelijk aan 9% per jaar. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met 10% van de hoofdsom als conventionele forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 75 EURO vergoeding per factuur, ten title van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

6. Eigendomsvoorbehoud

Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling en wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot aan de volledige betaling van de prijs. Tot zolang kan de klant de goederen niet vervreemden of er op enige wijze over beschikken en/of er wijzigingen aan doorvoeren. Ingeval van niet-tijdige betaling zullen wij het recht hebben om de goederen terug op te halen bij de klant op zijn risico en kosten, zelfs indien zij reeds geïnstalleerd of onroerend  zijn geworden, zulks zonder date r een gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, nu wij daartoe door de klant ingevolge zijn bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Intussen moeten de goederen in dezelfde staat bewaard blijven.

7. Solvabiliteit

Wij zullen steeds het recht hebben om voor een levering of werk voorschotten te vragen. Onverminderd ons het recht in voormeld artikel, zullen wij ook volledig waarborgen of zelfs volledige betaling kunnen eisen, indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt, zoals door de niet- tijdige betaling van een factuur, door zijn weigering een wisselbrief te accepteren of door een protest van een wisselbrief, door het vragen van termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door daden van gerechtelijke acties tegen de klant en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis. In alle gevallen zullen wij tevens een retentierecht hebben op alle goederen die eigendom zijn van de klant, zulks tot onze algehele betaling.

8. Garantie

Wij verlenen uitsluitend waarborg op door ons geleverde producten. Deze waarborg is in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabricant of leverancier. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout, en tevens tot de terbeschikkingstelling van vervangingsgoederen of onderdelen, met uitsluiting van alle kosten van welk danige aard, zoals verplaatsingen, uurlonen, enz. De klant dient de goederen in onze werkplaats af te leveren en er weer op te halen, tenzij hij de verzending vraagt op zijn kosten en risico. Alle in garantie vervangen goederen of onderdelen worden steeds onze eigendom.

Elke aanspraak op garantie vervalt:

  • Bij onoordeelkundig gebruik, misbruik of gebruik die afwijkt van de voorschriften van het product;
  • Ingeval van gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiling en andere externe oorzaken;
  • Ingeval van reparaties, wijziging, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen;
  • Ingeval van niet nakoming van betalingsverplichtingen tegenover ons. Ook zullen wij nooit gehouden zijn tot vergoeding van de enige indirecte schade, noch van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van de schade of verliezen geleden door derden.

9. Geschillen

Ieder geschil valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. Wilt u toch verder gaan met uw geschil, dan zijn wij bereid om aan de Europese geschillenbeslechtigingsprocedure deel te nemen. Voor meer informatie klik op geschillenbeslechtigingsprocedure in de footer of op de link hier: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

10. Verzameling persoonsgegevens
Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

  • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op onze website
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

Deze informatie wordt gebruikt:

  • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
  • om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden

Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Wij, Eva Fabrieksmatrassen onder leiding van Aptil Calli, gebruiken uw e-mailadres en/of elektronische gegevens die wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten. U kunt zich hiertegen verzetten door het aanvinken van de onderstaande checkbox of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw e-mailadres / elektronische contactgegevens worden niet aan derden verstrekt.

11. Het gebruik van cookies

Op deze site gebruiken we cookies (dit is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

12. Veiligheid

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

13. Hoe ons contacteren in verband met ons privacybeleid?

Bekijk hier ons privacybeleid.
Wenst u te reageren op ons privacybeleid, dan kan u ons contacteren via e-mail: info@evafabrieksmatrassen.com.

Privacy Preferences
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.